Τις περισσότερες φορές τα ψυκτικά συγκροτήματα είναι σταθερής παροχής, λόγω του χαμηλού κόστους του έργου, ευκολία στην εγκατάσταση και της απλής λειτουργίας στην φάση Ο & Μ. Ένα τυπικό σύστημα σταθερής παροχής παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Το αντλητικό συγκρότημα σταθερής παροχής είναι υπεύθυνο για την συνεχή ροή κρύου νερού σε ολόκληρο τον βρόγχο. Λόγω της διακύμανσης του ψυκτικού φορτίου στις ΚΚΜ (ΑHUs) υπάρχουν εγκατεστημένες τρίοδες με σκοπό να μπορεί να γίνει by pass κάποιας ποσότητα κρύου νερού ανά πάσα στιγμή. Δεδομένου ότι η ροή διατηρείται πάντα σταθερή και μόνο η θερμοκρασία διαφοροποιείται, τα συγκεκριμένα συστήματα ονομάζονται σταθερής παροχής νερού. Τα συγκεκριμένα συστήματα είναι σχεδιασμένα για λειτουργία στο Peak φορτίο της εγκατάστασης. Γενικά όμως έχει παρατηρηθεί ότι μόνο στο 1% της ζωής ενός ψυκτικού συγκροτήματος το σύστημα θα λειτουργήσει στο design point (σημείο λειτουργίας), τις υπόλοιπες ώρες θα λειτουργεί σε χαμηλότερο ψυκτικό φορτίο. Λόγω αυτής της κατάστασης η τρίοδη βάνα συνεχώς θα κάνει by pass ποσότητα νερού και θα αναμειγνύεται με το νερό επιστροφής, με σκοπό να διατηρηθεί σταθερή η παροχή νερού. Έτσι θα μικραίνει το DT (DeltaT), με σκοπό να μικραίνει και η ψυκτική απόδοση του ψύκτη. Αυτό έχει σαν συμπέρασμα να λειτουργεί περισσότερες ώρες ο ψύκτης για να καλύψει το ψυκτικό φορτίο της εγκατάστασης.

Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας (Delta T) είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία μιας εγκατάστασης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Εάν ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης λειτουργεί με υπερβολικές ροές νερού, θα έχουμε ως συνέπεια την μη αύξηση της θερμικής ή ψυκτικής ισχύς των κεντρικών συστημάτων. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει την αποδοτικότητα του πλήρους συστήματος HVAC και οδηγεί σε πρόσθετες ενεργειακές απαιτήσεις (π.χ. σε ένα ψυκτικό συγκρότημα θα λειτουργούν παραπάνω ψύκτες & αντλίες). Οι συχνότερες αιτίες χαμηλού ΔΤ είναι οι εξής:

  • Υπερδιαστασιολογημένες βαλβίδες ελέγχου
  • Υπερδιαστασιολογημένες αντλίες σταθερών στροφών
  • Ελλιπής εξισορρόπηση δικτύου
  • Βουλωμένοι εναλλάκτες
  • 3-οδες βάνες

 

Η λύση για να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των HVAC συστημάτων είναι να τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία της εγκατάστασης Energy ή Intelligent Valves. Παρακάτω βλέπουμε πως μπορεί να μετατοπιστεί προς τα κάτω η ηλεκτρική ισχύ ενός ψύκτη από την καλύτερη διαχείριση του ΔΤ.

Εικόνα: Εξισορρόπηση ΔΤ με χρήση Δίοδης Βάνα (Intelligent Valve) – Πηγή: How to improve delta T and save more energy with Intelligent Valves (Siemens, 2020)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την βελτιστοποίηση των HVAC συστημάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας: