Διεθνώς οι εγκαταστάσεις των κτιρίων καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό από τη συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, αλλά ταυτοχρόνως προσφέρουν και τις μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε κάθε είδος επιχείρησης τόσο σε επίπεδο κόστους στις επιχειρήσεις, όσο και για τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Πλέον οι μεταβολές που συντελούνται στην τεχνολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, σε συνδυασμό με την μείωση/κατάργηση του άνθρακα (decarbonization), την αποκέντρωση και την ψηφιοποίηση, έχουν επηρεάσει και θα μας επηρεάσουν ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια η επίδραση της τεχνολογίας π.χ. στη βιομηχανία εκφράζεται με τον όρο «Βιομηχανία 4.0», Industry 4.0, ή 4η βιομηχανική επανάσταση και αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων αυτοματισμού και ανταλλαγής δεδομένων στη βιομηχανική παραγωγή γνωστά και ως Industrial Internet of Things. Ο ρυθμός ανάπτυξης των τεχνολογιών αυτών ήδη επηρεάζει τη στρατηγική των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, την αγορά εργασίας, τους παρόχους ενέργειας αλλά και όλους τους σχετιζόμενους κλάδους της οικονομίας και της αγοράς.

Είναι σίγουρο ότι η διείσδυση του Internet of Things (IoT) και η ενσωμάτωσή του στην οικονομία και την παραγωγή, θα επιφέρει μετασχηματισμό στο προφίλ της εγχώριας Βιομηχανίας αλλά και του κτιριακού τριτογενή τομέα.

Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία του μετασχηματισμού που θα επέλθει μπορεί να έχει ο ρόλος των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή ESCOs (Energy Service Companies), αν και περιορισμένος ο αριθμός τους στην Ελλάδα. Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών θα μπορούσαν να οργανωθούν ευέλικτα σχήματα που θα φέρουν σημαντικά οφέλη στη Βιομηχανία & και στα κτίρια του Τριτογενή τομέα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικές έρευνες έχουν αναδείξει ότι στην πραγματικότητα, το ένα τρίτο όλων των δραστηριοτήτων προληπτικής συντήρησης εκτελούνται πολύ συχνά, επίσης σχεδόν οι μισές από αυτές είναι αναποτελεσματικές. Για αυτό το λόγο η Βιομηχανία και οι διαχειριστές εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν το Industry 4.0, γνωστό ως βιομηχανική επανάσταση του Internet of Things, στρέφονται προς το μοντέλο της Προγνωστικής Συντήρησης.

Αυτό το μοντέλο συντήρησης προϋποθέτει συνεχή παραγωγή και μετάδοση των δεδομένων συμπεριφοράς των μηχανών & εξοπλισμών ή των ίδιων των προϊόντων, την καταγραφή δεδομένων σε κεντρικά συστήματα (πχ cloud) και την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για την ταξινόμηση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για την αναγνώριση σημαντικών προτύπων και προσδιορισμού συμπεριφοράς.
Ο προσδιορισμός μοτίβων μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα “έγκαιρης συντήρησης στην κατάλληλη ώρα”, έτσι αποφεύγονται βλάβες εξοπλισμών ή αποτυχίες του προϊόντος, μειώνεται το downtime των εξοπλισμών και θα βελτιώνεται συνεχώς η συνολική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να στραφούμε στο Industry 4.0 με τις διασυνδεδεμένες συσκευές, τους αισθητήρες, αποθήκευση ή επεξεργασία στο cloud, τα κατάλληλα gateways και άλλα μέρη του συστήματος Industrial Internet of Things.

Επιπλέον η επένδυση στην Προγνωστική Συντήρηση εκτός της μείωσης του downtime στην παραγωγική δραστηριότητα, μειώνει σημαντικά τα περιττά έξοδα επισκευών που αποτελούν ένα σημαντικό άγνωστο παράγοντα στη Βιομηχανία. Συνήθως όταν συμβαίνει μια βλάβη η αναγνώριση των αιτιών του προβλήματος μπορεί να διαρκέσει από 5 λεπτά ως 5 ώρες. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey & Company, η σωστή εφαρμογή προγραμμάτων προγνωστικής συντήρησης με τη χρήση του IoT μπορεί να μειώσει τις διακοπές λειτουργίας του εξοπλισμού “downtime” κατά 50%, και έτσι θα μειώσει τις επενδύσεις CAPex νέου εξοπλισμού κατά 3 έως 5% .

Σε καθημερινή βάση οι Βιομηχανίες & ο Τριτογενής Τομέας παράγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, δεν συλλέγουν συστηματικά, δεν τα αποθηκεύουν, δεν αναλύουν και συνεπώς δεν τα αξιοποιούν για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ή να επιτύχουν άλλους στόχους όπως το Energy Management.

Τα Smart Building Management Systems σε νέες εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποτελούν μέρος του αρχικού σχεδιασμού τους.

Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι πιο πολύπλοκο αλλά σε γενικές γραμμές θα ισχύουν οι βασικές αρχές:

  1. Εντοπισμός των απαραίτητων δεδομένων για συλλογή. Οι εγκαταστάσεις ή οι εξοπλισμοί ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποτελούν ένα διασυνδεδεμένο σύστημα όπου θα παρέχεται η σαφής ένδειξη των δεδομένων τα οποία θα αποδειχθούν πολύτιμα για την επίτευξη του στόχου.
  2. Λήψη του απαραίτητου συνόλου δεδομένων και δημιουργία έξυπνων αλγορίθμων. Χωρίς αυτό είναι αδύνατο να υλοποιηθεί μια τόσο σημαντική μετάβαση. Είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας έξυπνης λύσης machine learning η λήψη σωστών στοιχείων για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος αλγόριθμος. Η λανθασμένη επιλογή οδηγεί σε αποτυχίες και οικονομικές απώλειες.
  3. Προηγμένη γνώση της επιστήμης ανάλυσης δεδομένων. Η κατανόηση ενός σωρού από συχνά ακατάστατα ιστορικά δεδομένα απαιτεί όχι μόνο τους σωστούς αλγόριθμους – προφανώς υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι machine learning – αλλά και τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης του αποτελέσματος της ανάλυσης που βασίζεται στις πληροφορίες.
  4. Προηγμένο εξοπλισμό για τα connected systems. Η επιλογή της λύσης για τη μετάβαση θα πρέπει να είναι μέσω μιας αξιόπιστης ΙοΤ πλατφόρμας που θα επιτρέπει την κάθετη ολοκλήρωση ενός έξυπνου συστήματος που συνδέει τα πάντα από έναν αισθητήρα ή μετρητή ως ένα προϋπάρχον σύστημα BMS, SCADA ή οτιδήποτε άλλο από το οποίο θα χρειάζεται να συλλέγονται και να αναλύονται δεδομένα. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται εντός ενός ανεκτού κόστους με γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Από το 2010 που το ΙοΤ εισήλθε στην καθημερινότητά μας, ως αναδυόμενη τεχνολογία, έχουν δημοσιευθεί πολλά άρθρα κι έρευνες σχετικά με τη χρησιμότητά του. Το ΙοΤ έχει επιφέρει έως σήμερα πολλές σημαντικές εξελίξεις σε διάφορους χώρους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ο αθλητισμός, η βιομηχανία της ψυχαγωγίας, η λιανική και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε σε σπίτια -συστήματα ασφαλείας και κλιματισμού.

Στο εξωτερικό μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν τα οφέλη από την επένδυση στο ΙοΤ. Οι αναλύσεις τους δείχνουν σημαντικές βελτιώσεις από τη φάση της κατασκευής, τη δημιουργία καλύτερων μοντέλων λειτουργίας, την καθιέρωση προγνωστικής συντήρησης ως και την Υγιεινή και Ασφάλεια. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν αυξημένα έσοδα σε ποσοστό τουλάχιστον 15%.

Στην Ελλάδα η Βιομηχανία & ο Τριτογενής τομέας αποτελεί μία από τις καλύτερες περιπτώσεις για την υιοθέτηση λύσεων του IoT. Η αξία του IoT θα προκύψει κυρίως από βελτιώσεις της παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας, 10 έως 20%, και από τη δυνητική βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας κατά 10 έως 25%. Οι βελτιώσεις στη συντήρηση του εξοπλισμού, τη βελτιστοποίηση των logistics και την Υ&Α των εργαζομένων είναι εξίσου σημαντικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας: