Ο ενεργειακός έλεγχος περιλαμβάνει μια αναλυτική προσέγγιση από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας η οποία θα αξιολογήσει την πραγματική κατάσταση των συστημάτων όλων των εγκαταστάσεων και θα αναλύσει όλες τις δυνατότητες με σκοπό την διαχείριση της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Υπόχρεες επιχειρήσεις για να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο, είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που:

α) απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ή
β) απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από τις τελευταίες διαθέσιμες/δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για δε τον αριθμό των εργαζομένων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Τίτλου Ι του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (EE L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003), για το ίδιο οικονομικό έτος.

Νομοθεσία:   ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕΝ. 4342/2015 ,  Άρθρο 48 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136) ,  Η υπ’ αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018) ,  Η υπ’ αριθμ. οικ. 97536/326/28.12.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 6136/31.12.2018) ,  η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/49646/560/31.06.2019 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ((ΦΕΚ Β΄ 2429/20.06.2019))

Χρήσιμα Link:

ΥΠΕΝ Εξοικονόμηση

Aρχείο Ενεργειακών Ελέγχων

Υπηρεσίες Ενεργειακής Παρακολούθησης 

Η ομάδα της Green Box Project θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα καταρτισμένου προσωπικού και έμπειρης ομάδας με σκοπό την εκτέλεση τoυ ενεργειακού ελέγχου. Η ομάδα θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες, με μεγάλη εμπειρία και καλή γνώση του τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους, περιβαλλοντικών θεμάτων, διαχείριση της ενέργειας και των εφαρμογών πληροφορικής. Εναλλακτικά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιστοποίηση:

  • ISO 50001 (Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης) ή
  • ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) που περιλαμβάνει τον Ενεργειακό Έλεγχο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους αλλά και τις πιστοποιήσεις ISO, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας: