Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται και βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό την TUV Hellas, η GREEN BOX PROJECT OE εγγυάται την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της στον Τομέα των Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Η GREEN BOX PROJECT OE πιστή στην Πολιτική Ποιότητας της και στην δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών, θεσπίζει Στόχους Ποιότητας.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • στην ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών
 • στη χρησιμοποίηση άριστων και εξειδικευμένων συνεργατών
 • στην άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών
 • στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη
 • στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες της
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας

Εφαρμόζοντας της στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • μείωση των παραπόνων των πελατών
 • βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

Eπιπρόσθετα στόχος της εταιρείας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και με ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων, έχοντας σαν σκοπό τόσο την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων όσο και των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον. Ο απώτερος σκοπός της είναι το να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε υψηλή ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση δεσμεύεται για:

 • Την εφαρμογή των Συστημάτων, τα οποία θα αναθεωρούνται και θα βελτιώνονται συνεχώς έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρεία με χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Την διάθεση των απαραίτητων ανθρώπινων, οικονομικών και υλικοτεχνικών πόρων για τους σκοπούς
 • Την δυνατότητα σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. αρχές, οργανισμοί κ.α.) να ενημερωθούν για την πολιτική της εταιρείας για την Ποιότητα, τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας μας και τις επιδόσεις μας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται με την λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την Υγεία και ασφάλεια καθώς και με το Περιβάλλον τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και κάθε άλλες απαιτήσεις και πολιτικές που η εταιρεία  αποδέχεται.

GREENBOX-9001-EN

GREENBOX-9001-GR