Στην απόφαση υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 16 Παράγραφος 2  αναφέρεται ότι οι Δυνητικοί Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, οφείλουν να έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 10 ν. 4342/2015, προκειμένου οι καταναλώσεις των παροχών τους να υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Επίσης Δυνητικοί Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στην διαδικασία επιβολής κυρώσεων του άρθρου 13 της οικ. 175275 υπουργικής απόφασης (Β’ 1927).

Συνεπώς οι ΜΜΕ οφείλουν να πραγματοποιήσουν Ενεργειακό Έλεγχο με σκοπό να λάβουν την έκπτωση στις Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ.

Η διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • On site ενεργειακή επιθεώρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
  • Αποτύπωση του ενεργειακού προφίλ και ενεργειακού ισοζυγίου αναφορικά με τις ηλεκτρικές & θερμικές καταναλώσεις
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων
  • Τοποθέτηση αναλυτών ενεργείας ή την λήψη των ενεργειακών δεδομένων από υφιστάμενα καταγραφικά ενέργειας στους βασικότερους εξοπλισμούς του κτιρίου
  • Εύρεση της ενεργειακής συμπεριφοράς της εγκατάστασης – Energy Baseline
  • Eντοπισμός των ενεργειακών απωλειών
  • Αξιολόγηση των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, χρηματοοικονομική αξιολόγηση στη βάση ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (Life-Cycle Cost Analysis)
  • Έκθεση αναφοράς Ενεργειακού Ελέγχου

Υπηρεσίες Ενεργειακής Παρακολούθησης 

Η ομάδα της Green Box Project θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα καταρτισμένου προσωπικού και έμπειρης ομάδας με σκοπό την εκτέλεση τoυ ενεργειακού ελέγχου. Η ομάδα θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες, με μεγάλη εμπειρία και καλή γνώση του τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους, περιβαλλοντικών θεμάτων, διαχείριση της ενέργειας και των εφαρμογών πληροφορικής. Εναλλακτικά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιστοποίηση:

  • ISO 50001 (Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης) ή
  • ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) που περιλαμβάνει τον Ενεργειακό Έλεγχο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους αλλά και τις πιστοποιήσεις ISO, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας: