Διαχείριση Έργου

Από την αρχή έως την ολοκλήρωση ενός έργου, σχεδιάζουμε, εκτελούμε και συνεχώς παρακολουθούμε τα έργα σας, με σκοπό να υποστηρίξουμε και να διασφαλίσουμε τους στόχους σας. Ο προϋπολογισμός του έργου παρακολουθείται συνεχώς σε όλα τα στάδια του και επιπρόσθετα έχουμε συνεχώς υπό την επίβλεψη μας τις συμβάσεις με τους υπεργολάβους με σκοπό να τηρηθούν οι όροι σύμβασης.

Μια ομάδα με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στην διαχείριση έργων παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες & απαιτήσεις οποιουδήποτε έργου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητά του. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, περιλαμβάνει μηχανικούς, σχεδιαστές και Project Managers διαφόρων κλάδων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση και σχεδιασμός κατασκευών (οργάνωση ομάδας έργου)

 • Επανεξέταση, σχολιασμός και έγκριση των εγγράφων του Αναδόχου του έργου

 • Επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων (Συντονισμός μεταξύ των Υπεργολάβων)

 • Επαλήθευση εκπλήρωσης των συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας / Ελέγχου

 • Επαλήθευση εκπλήρωσης συστημάτων υγιεινής & ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

 • Κατάρτιση προϋπολογισμού

 • Επανεξέταση των χρονοδιαγραμμάτων των κατασκευαστικών έργων

 • Υπηρεσίες προμήθειας υλικών / εξοπλισμού (Ανάλυση των ταμειακών ορών του έργου & έλεγχος του Budget)

 • Αξιολόγηση και αναφορά προόδου κατασκευής

 • Διαχείριση των συμβολαίων

 • Πρόοδος / Πιστοποιητικά πληρωμής

 • Επίλυση διαφορών

 • Δοκιμές εκκίνησης του εξοπλισμού και Fine Tuning ρυθμίσεις

 • Ανάληψη έργου / παράδοση

Η ομάδα μας μπορεί να εγγυηθεί την ακριβή εκτέλεση κάθε έργου, τηρώντας αυστηρά τις προδιαγραφές σχεδιασμού της και στοχεύοντας στην ασφαλή, έγκαιρη και εντός του προϋπολογισμού υλοποίησή της.