Εταιρεία

Η Green Box Project OE εξειδικεύεται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και ιδρύθηκε το 2010. Στελεχώνεται από έμπειρους ενεργειακούς μηχανικούς, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο ειδικών επιστημονικών συνεργατών, υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων Η/Μ υπηρεσιών.

Το αντικείμενο της Green Box Project OE παρουσιάζεται παρακάτω:

 • Yποβολή, εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μελετών, σχεδίων και προτάσεων, στο πλαίσιο Εθνικών-Κοινοτικών Προγραμμάτων (π.χ. ELENA – European Local ENergy Assistance, Ηλέκτρα, Εξοικονομώ – Αυτονομώ) για κατοικίες, επιχειρήσεις και Δήμους

 • Mελέτες, έργα και επιβλέψεις – διαχείριση έργων με έμφαση στο σχεδιασμό πράσινων κτηρίων (PV, ηλιακά συστήματα, γεωθερμικός κλιματισμός, VRV εφαρμογές)

 • Mελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β πάρκων

 • Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, ενεργειακών εφαρμογών με την χρήση BEMS & ΙοΤ (Έξυπνα κτίρια)

 • Μελέτες & εγκατάσταση των υποδομών για την τοποθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών

 • Διαχείριση & παρακολούθηση έργων

 • Ενεργειακούς ελέγχους και βαθμονομήσεις κτηρίων

 • Υπηρεσίες υποστήριξης προτύπων ISO50001 & ISO14001

 • Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου σε Κτίρια τριτογενή τομέα & Βιομηχανίες

 • Υπηρεσίες θερμογράφησης κτιρίων & ΗΜ Εγκαταστάσεων

 • Engineering λύσεις για εξειδικευμένες επεμβάσεις

 • Παροχή Η/Μ υπηρεσιών σε κτήρια & Βιομηχανίες

 • Η/Μ μελέτες σε κτήρια για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Επίσης, προωθούμε το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιώνi (Εnergy Service Companies – ESCO) και της Χρηματοδότησης από Τρίτουςii (ΧΑΤ) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32.

[1] <<Επιχείρηση Ενεργειακών υπηρεσιών>>: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή ενώσεις φυσικών προσώπων, που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το κτίριο του χρήστη, αναλαμβάνοντας κάποιο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, στην επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων ενεργειακής απόδοσης.

ii <<Χρηματοδότηση από τρίτους>>: Συμφωνία στην οποία συμμετέχει τρίτος – επιπλέον του προμηθευτή ενέργειας και του δικαιούχου (ωφελούμενου) του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – ο οποίος παρέχει χρηματοδοτεί το μέτρο αυτό και χρεώνει στον δικαιούχο (ωφελούμενο) τέλος ισοδύναμο προς μέρος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται βάσει του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο εν λόγω τρίτος μπορεί να είναι ή όχι η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών.