Εταιρεία – Πιστοποιήσεις

Η Green Box Project OE εξειδικεύεται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και ιδρύθηκε το 2010. Στελεχώνεται από έμπειρους ενεργειακούς μηχανικούς, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο ειδικών επιστημονικών συνεργατών, υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων Η/Μ υπηρεσιών.

Το αντικείμενο της Green Box Project OE παρουσιάζεται παρακάτω:

 • Εκπόνηση, Υποβολή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Μελετών, Σχεδίων και Προτάσεων, στο Πλαίσιο Εθνικών-Κοινοτικών Προγραμμάτων (π.χ. ELENA – European Local ENergy Assistance, Ηλέκτρα, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα Εξοικονομώ) για Κατοικίες, Επιχειρήσεις και Δήμους

 • Mελέτες, Έργα και Επιβλέψεις – Διαχείριση Έργων με έμφαση στο σχεδιασμό Πράσινων Κτηρίων (Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά, ηλιακά συστήματα, γεωθερμικός κλιματισμός)

 • Mελέτη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φ/Β Πάρκων

 • Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων με την χρήση BEMS & ΙοΤ (Έξυπνα κτίρια)

 • Μελέτη, Αδειοδότηση & Εγκατάσταση των Υποδομών για την Τοποθέτηση Ηλεκτρικών Φορτιστών σε Ιδιώτες, Επιχειρήσεις & Δήμους

 • Διαχείριση & Παρακολούθηση Έργων

 • Ενεργειακοί Έλεγχοι και Βαθμονομήσεις Κτηρίων

 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Προτύπων ISO50001 & ISO14001

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Υπευθύνου σε Κτίρια Τριτογενή Τομέα & Βιομηχανίες

 • Υπηρεσίες Θερμογράφησης Κτηρίων & ΗΜ Εγκαταστάσεων

 • Engineering λύσεις για Εξειδικευμένες Επεμβάσεις

 • Παροχή Η/Μ υπηρεσιών σε Κτήρια & Βιομηχανίες

 • Μελέτες σε Κτήρια για την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

 • Ανακαινίσεις Κατοικιών & Γραφείων

 • Κατασκευή & Διαμόρφωση Ιατρικών Χώρων

 • Μελέτη Διαμόρφωσης Ιατρικών Χώρων Ειδικών Απαιτήσεων (χειρουργεία, ακτινοθεραπεία, μαγνητικός & αξονικός τομογράφος)

Επίσης, προωθούμε το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιώνi (Εnergy Service Companies – ESCO) και της Χρηματοδότησης από Τρίτουςii (ΧΑΤ) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32.

[1] <<Επιχείρηση Ενεργειακών υπηρεσιών>>: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή ενώσεις φυσικών προσώπων, που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το κτίριο του χρήστη, αναλαμβάνοντας κάποιο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, στην επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων ενεργειακής απόδοσης.

ii <<Χρηματοδότηση από τρίτους>>: Συμφωνία στην οποία συμμετέχει τρίτος – επιπλέον του προμηθευτή ενέργειας και του δικαιούχου (ωφελούμενου) του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – ο οποίος παρέχει χρηματοδοτεί το μέτρο αυτό και χρεώνει στον δικαιούχο (ωφελούμενο) τέλος ισοδύναμο προς μέρος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται βάσει του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο εν λόγω τρίτος μπορεί να είναι ή όχι η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Πολιτική Ποιότητας

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • στην ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών
 • στη χρησιμοποίηση άριστων και εξειδικευμένων συνεργατών
 • στην άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών
 • στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη
 • στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες της
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας

Εφαρμόζοντας της στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • μείωση των παραπόνων των πελατών
 • βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

Eπιπρόσθετα, στόχος της εταιρείας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και με ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων, έχοντας σαν σκοπό τόσο την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων όσο και των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον. Ο απώτερος σκοπός της είναι το να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε υψηλή ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση δεσμεύεται για:

 • Την εφαρμογή των Συστημάτων, τα οποία θα αναθεωρούνται και θα βελτιώνονται συνεχώς έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρεία με χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Την διάθεση των απαραίτητων ανθρώπινων, οικονομικών και υλικοτεχνικών πόρων για τους σκοπούς
 • Την δυνατότητα σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. αρχές, οργανισμοί κ.α.) να ενημερωθούν για την πολιτική της εταιρείας για την Ποιότητα, τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας μας και τις επιδόσεις μας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται με την λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την Υγεία και ασφάλεια καθώς και με το Περιβάλλον τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και κάθε άλλες απαιτήσεις και πολιτικές που η εταιρεία  αποδέχεται.

Η τήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης είναι υποχρεωτική από όλους και για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 157878001000

GREENBOX-9001-GR

GREENBOX-9001-EN