Μελέτες

 • Ενεργειακές Μελέτες ΚΕΝΑΚ

 • Μελέτες Πολεοδομίας

 • Εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών

 • Αυτοψίες – Προμετρήσεις

 • Μελέτες Υποσταθμών Μέσης Τάσης

 • Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού

Διαχείριση Έργων

 • Διαχείριση και Σχεδιασμός Κατασκευών (οργάνωση ομάδας έργου)

 • Επανεξέταση, Σχολιασμός και Έγκριση των Ειδικών Απαιτήσεων του Αναδόχου του Έργου

 • Επίβλεψη των Κατασκευαστικών Έργων (Συντονισμός μεταξύ των Υπεργολάβων)

 • Επαλήθευση Εκπλήρωσης των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας / Ελέγχου

 • Επαλήθευση Εκπλήρωσης Συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Συνεχής Έλεγχος Τήρησης

 • Συνεχής Παρακολούθηση των Χρονοδιαγραμμάτων των Κατασκευαστικών Εργασιών

 • Υπηρεσίες Προμήθειας Υλικών/Εξοπλισμού (Ανάλυση των ταμειακών όρων του έργου & έλεγχος του Προϋπολογισμού)

 • Αξιολόγηση και Αναφορά Προόδου Κατασκευής

 • Διαχείριση των Συμβολαίων

 • Πρόοδος / Πιστοποιητικά Πληρωμής

 • Επίλυση Διαφορών

 • Δοκιμές Εκκίνησης του Εξοπλισμού και Fine Tuning Ρυθμίσεις

 • Ανάληψη Έργου/Παράδοση